Tổng hợp một số thuật toán cơ bản về sắp xếp - Phần 1

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn một số thuật toán cơ bản về sắp xếp. Những thuật toán sau thường dễ để triển khai, tuy nhiên thì độ phức tạp của chúng là N^2. Vì vậy, những thuật toán này chỉ áp dụng cho những bài toán với số lượng phần tử nhỏ. Với những bài toán có số lượng phần tử lớn thì ta sẽ sử dụng những thuật toán nhanh hơn - sẽ được giới thiệu ở phần sau.


Tổng hợp một số thuật toán cơ bản về sắp xếp - Phần 1
 

Thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp - Selection sortvoid SelectionSort(int *a, int N)
{
  for(int i = 0; i < N - 1; i++)
  {
    int idmin = i;

    // Tìm ra phần tử có giá trị nhỏ nhất
    for(int j = i + 1; j < N; j++)
      if(a[j] < a[idmin])
        idmin = j;

    // Đổi chỗ phần tử đầu tiên của dãy còn lại với phần tử nhỏ nhất
    swap(a[i], a[idmin]);
  }
}

Thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp - Insertion sortvoid InsertionSort(int *a, int N)
{
  int pos, x;

  for(int i = 1; i < N; i++)
  {
    pos = i - 1;
    x = a[i];

    // giả sử dãy a[0], a[1], ... , a[i] đã sắp xếp
    // bắt đầu từ a[i], duyệt về đầu mảng và tìm vị trí thích hợp cho a[i]
    while(pos >= 0 && a[pos] > x)
    {
      a[pos + 1] = a[pos];
      pos--;
    }

    a[pos+1] = x;
  }
}

Thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp dựa trên tìm kiếm nhị phân - Binary insertion sort


void BinaryInsertionSort(int *a, int N)
{
  int l, r, m, x;

  for(int i = 1; i < N; i++)
  {
    l = 0;
    r = i - 1;
    x = a[i];

    // Tương tự như Insertionsort nhưng ở đây
    // ta dựa vào tìm kiếm nhị phân để xác định
    // vị trí phù hợp cho a[i] được nhanh hơn
    while (l <= r)
    {
      m = (l + r) / 2;
      if(a[m] > x) r = m - 1;
      else l = m + 1;
    }

    for(int j = i; j > l; j--)
      a[j] = a[j-1];

    a[l] = x;
  }
}

Thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp - Interchange sortvoid InterChangeSort(int *a, int N)
{
  for(int i = 0; i < N - 1; i++)
    for(int j = i + 1; j < N; j++)
      if(a[j] < a[i])
        swap(a[j], a[i]);
}

Thuật toán sắp xếp nổi bọt - Bubble sortvoid BubbleSort(int *a, int N)
{
  for(int i = 0; i < N-1; i++)
    for(int j = N-1; j > i; j--)
      if(a[j] < a[j-1])
        swap(a[j], a[j-1]);
}

Thuật toán sắp xếp Shaker sortvoid ShakerSort(int *a, int N)
{
  // Thuật toán cải tiến thuật toán sắp xếp nổi bọt
  // Bình thường khi ta sắp xếp nổi bọt, giả sử tăng dần
  // Thì phần tử nhỏ nhất sẽ được dồn về trái, dần dần cho đến hết.
  // Còn với thuật toán này ta sẽ dồn phần tử nhỏ nhất về trái, phần tử lớn lớn sang phải đồng thời
  int left, right, k;

  left = 0;
  right = N-1;
  k = N-1;

  while(left < right)
  {
    for(int j = right; j > left; j--)
    {
      if(a[j] < a[j-1])
      {
        swap(a[j], a[j-1]);
        k = j;
      }
    }
    left = k;

    for (int j = left; j < right; j++)
    {
      if (a[j] > a[j+1])
      {
        swap(a[j], a[j+1]);
        k = j;
      }
    }
    right = k;
  }
}

Nếu như mọi người thấy hay thì có thể để lại comment bên dưới giúp mình để tăng tương tác cho web giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.


Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới