Plyr – Thư viện HTML 5 Video Player

hi xin chào mọi người nha hôm nay mình xin giới thiệu một thư viện, mà mình thấy khá hay. Rất phù hợp cho các website về phim hoặc chia sẻ video. Đó là thư viện Plyr – Một thư viện video player dựa trên ngôn ngữ HTML 5 + CSS 3 + Javascript


Các bạn có thể xem demo tại đây Demo: plyr.io
Github Source: https://github.com/sampotts/plyr

Các tính năng 

 • chính Hỗ trợ nhiều định dạng HTML Video & Audio, YouTube & Vimeo
 •  Hõ trợ VTT chú thích và trình đọc màn hình
 •  Customizable – Dễ dàng customize theo ý bạn
 •  Clean HTML
 •  Hỗ trợ Responsive – làm việc với bất kỳ kích thước màn hình
 •  Monetization – hỗ trợ kiếm tiền từ video của bạn
 •  Streaming – hỗ trợ hls.js, Shaka và dash.js streaming playback
 •  Hõ trợ API
 •  Fullscreen
 •  Shortcuts Keyboard
 •  Picture-in-Picture
 •  Playsinline – supports the playsinline attribute
 •  Speed controls – adjust speed on the fly
 •  Multiple captions – Hõ trợ nhiều tiêu đề
 •  i18n – Hỗ trợ đã ngôn ngữ
 •  Preview thumbnails – ảnh xem trước
 •  No frameworks – written in “vanilla” ES6 JavaScript, no jQuery required
 •  Sass – to include in your build processes

Tích hợp Plyr vào project


Để tích hợp chúng ta cần thêm đoạn javascript sau vào các dự án website của chúng ta:
<script src="path/to/plyr.js"></script>
<script>
 const player = new Plyr('#player');
</script>

Sử dụng HTML 5 - Video 

<video id="player" playsinline controls data-poster="/path/to/poster.jpg">
 <source src="/path/to/video.mp4" type="video/mp4" />
 <source src="/path/to/video.webm" type="video/webm" />

 <!-- Captions are optional -->
 <track kind="captions" label="English captions" src="/path/to/captions.vtt" srclang="en" default />
</video>

Sử Dụng HTML 5 - Aidio

<audio id="player" controls>
 <source src="/path/to/audio.mp3" type="audio/mp3" />
 <source src="/path/to/audio.ogg" type="audio/ogg" />
</audio>

Embed Youtube 

<div class="plyr__video-embed" id="player">
 <iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/bTqVqk7FSmY?origin=https://plyr.io&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;playsinline=1&amp;showinfo=0&amp;rel=0&amp;enablejsapi=1"
  allowfullscreen
  allowtransparency
  allow="autoplay"
 ></iframe>
</div>

Embed - Vimeo


<div class="plyr__video-embed" id="player">
 <iframe
  src="https://player.vimeo.com/video/76979871?loop=false&amp;byline=false&amp;portrait=false&amp;title=false&amp;speed=true&amp;transparent=0&amp;gesture=media"
  allowfullscreen
  allowtransparency
  allow="autoplay"
 ></iframe>
</div>

Xem qua Demo Thực. Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới