bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML

bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML


Thẻ Tiêu đề trong html


Tiêu đề trong HTML trong HTML có thể được định nghĩa là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web. 

Khi bạn đặt văn bản trong thẻ tiêu đề <h1>Cách hack Facebook </h1>, nó được hiển thị trên trình duyệt có dạng đậm và kích thước của văn bản phụ thuộc vào số của thẻ tiêu đề như h1, h2, h3, h4, h5, h6.

Có 6 thẻ tiêu đề HTML trong html. chúng được nghĩa từ thẻ H1 đến thẻ H6

H1 là nhãn tiêu đề lớn nhất và h6 là loại nhỏ nhất. Vì vậy, H1 được sử dụng cho tiêu đề chính của trang web và H6 được sử dụng ít quan trọng nhất.

Ví Dụ:
<h1>Tiêu đề số 1</h1>  
<h2>Tiêu đề số 2</h2>  
<h3>Tiêu đề số 3</h3>  
<h4>Tiêu đề số 4</h4>  
<h5>Tiêu đề số 5</h5>  
<h6>Tiêu đề số 6</h6>  
Preview Demo


Các thẻ tiêu đề là rất quan trọng


HTML chỉ sử dụng các thẻ tiêu đề duy nhất từ <h1> đến <h6> làm tiêu đề. Không sử dụng các thẻ tiêu đề này để bôi đậm các đoạn chữ hoặc cho chữ lớn hơn. ( để làm cho chữ in đậm hoặc lớn hơn thì thuộc về CSS )

Công cụ tìm kiếm sử dụng các thẻ tiêu đề để tìm kiếm các thông tin của website một cách dễ dàng hơn.
Design by @KiMiDev

2 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới