HTML Reference - Browser Support

 hí xin chào mọi người nhá. nay thì mình xin chia sẽ cho mọi người một kiến thức liên quan đến html, đó là tham chiếu trong HTML mà trình duyệt nào được hỗ trợ.

HTML Reference - Browser Support


trắc hẳng hẳng ai cũng biết là thẻ html cũng như các thuộc tính trong css dạy đó. các thẻ trong html đôi khi cũng không được nhiều trình duyệt hỗ trợ.

 

 
<a> Yes Yes Yes Yes Yes
download 14.0 18.0 20.0 10.1 15.0
href Yes Yes Yes Yes Yes
hreflang Yes Yes Yes Yes Yes
media Yes Yes Yes Yes Yes
ping Yes No Yes No Yes
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Yes Yes Yes Yes Yes
target Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<abbr> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<address> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<area> Yes Yes Yes Yes Yes
alt Yes Yes Yes Yes Yes
coords Yes Yes Yes Yes Yes
download Yes Yes Yes Yes Yes
href Yes Yes Yes Yes Yes
hreflang Yes Yes Yes Yes Yes
media Yes Yes Yes Yes Yes
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Yes Yes Yes Yes Yes
shape Yes Yes Yes Yes Yes
target Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<aside> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
autoplay 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
controls 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
loop 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
muted 4.0 10.0 11.0 7.1 11.5
preload 4.0 9.0 4.0 4.0 11.5
src 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5

 
<b> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<base> Yes Yes Yes Yes Yes
href Yes Yes Yes Yes Yes
target Yes Yes Yes Yes Yes

 
<bdi> 16.0 79.0 10.0 No 15.0

 
<bdo> Yes Yes Yes Yes Yes
dir Yes Yes Yes Yes Yes

 
<blockquote> Yes Yes Yes Yes Yes
cite Yes Yes Yes Yes Yes

 
<body> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<br> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<button> Yes Yes Yes Yes Yes
autofocus 5.0 10.0 4.0 5.0 9.6
disabled Yes Yes Yes Yes Yes
form 10.0 16.0 4.0 5.1 9.5
formaction 9.0 10.0 4.0 5.1 15.0
formenctype 9.0 10.0 4.0 5.1 11.5
formmethod 9.0 10.0 4.0 5.1 15.0
formnovalidate 6.0 11.0 4.0 Yes Yes
formtarget 9.0 10.0 4.0 5.1 10.6
name Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes
value Yes Yes Yes Yes Yes

 
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0
height 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0
width 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

 
<caption> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<cite> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<code> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<col> Yes Yes Yes Yes Yes
span Yes Yes Yes Yes Yes

 
<colgroup> Yes Yes Yes Yes Yes
span Yes Yes Yes Yes Yes

 
<data> 62.0 13.0 22.0 No 49.0
value 62.0 13.0 22.0 No 49.0

 
<datalist> 20.0 10.0 4.0 12.1 9.5

 
<dd> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<del> Yes Yes Yes Yes Yes
cite Yes Yes Yes Yes Yes
datetime Yes Yes Yes Yes Yes

 
<details> 12.0  79.0 49.0 6.0 15.0
open 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

 
<dfn> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<dialog> 37.0 79.0 53.0* No 24.0
open 37.0 79.0 53.0* No 24.0

* Không được hỗ trợ theo mặc định, nhưng có thể được bật trong about: config (đặt dom.dialog_element.enabled thành true).


 
<div> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<dl> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<dt> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<em> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<embed> Yes Yes Yes Yes Yes
height Yes Yes Yes Yes Yes
src Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes
width Yes Yes Yes Yes Yes

 
<fieldset> Yes Yes Yes Yes Yes
disabled Yes Yes Yes 6.0 Yes
form Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes 11.0 Yes Yes Yes

 
<figcaption> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

 
<figure> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

 
<footer> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<form> Yes Yes Yes Yes Yes
accept-charset Yes Yes Yes Yes Yes
action Yes Yes Yes Yes Yes
autocomplete Yes Yes 4.0 5.2 15.0
enctype Yes Yes Yes Yes Yes
method Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
novalidate Yes 10.0 4.0 10.1 15.0
rel Yes Yes Yes Yes Yes
target Yes Yes Yes Yes Yes

 
<h1> - <h6> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<head> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<header> 5.0  9.0 4.0 5.0 11.1

 
<hr> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<html> Yes Yes Yes Yes Yes
xmlns Yes Yes Yes Yes Yes

 
<i> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<iframe> Yes Yes Yes Yes Yes
allow 60.0 79.0 74.0 11.1 47.0
allowfullscreen 27.0 11.0 -ms- 18.0 7.0 Yes
allowpaymentrequest No No No No No
height Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
sandbox 4.0 10.0 17.0 5.0 15.0
src Yes Yes Yes Yes Yes
srcdoc 20.0 79.0 25.0 6.0 15.0
width Yes Yes Yes Yes Yes

 
<img> Yes Yes Yes Yes Yes
alt Yes Yes Yes Yes Yes
crossorigin Yes Yes Yes Yes Yes
height Yes Yes Yes Yes Yes
ismap Yes Yes Yes Yes Yes
loading 77.0 79.0 75.0 No 64.0
longdesc Yes Yes Yes Yes Yes
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
sizes Yes Yes Yes Yes Yes
src Yes Yes Yes Yes Yes
srcset 34.0 ? 38.0 8.0 21.0
usemap Yes Yes Yes Yes Yes
width Yes Yes Yes Yes Yes

 
<input> Yes Yes Yes Yes Yes
accept 26.0 10.0 37.0 11.1 15.0
alt Yes Yes Yes Yes Yes
autocomplete 17.0 6.0 2.0 5.1 10.0
autofocus 5.0 11.0 4.0 5.0 9.6
checked Yes Yes Yes Yes Yes
dirname Yes 79.0 No Yes Yes
disabled Yes Yes Yes Yes Yes
form Yes Yes Yes 5.1 10.6
formaction Yes 10.0 Yes 5.1 10.6
formenctype Yes 10.0 Yes 5.1 10.6
formmethod Yes 10.0 Yes 5.1 10.6
formnovalidate Yes 10.0 Yes 10.1 10.6
formtarget Yes 10.0 Yes 5.1 10.6
height Yes Yes 16.0 Yes Yes
list 20.0 10.0 4.0 No 9.6
max 5.0 10.0 16.0 5.1 10.6
maxlength 4.0 10.0 4.0 5.1 15.0
min 5.0 10.0 16.0 5.1 10.6
minlength 40.0 17.0 51.0 10.1 27.0
multiple 6.0 10.0 3.6 5.0 11.0
name Yes Yes Yes Yes Yes
pattern 5.0 10.0 4.0 10.1 9.6
placeholder 10.0 10.0 4.0 5.0 11.0
readonly Yes Yes Yes Yes Yes
required 5.0 10.0 4.0 10.1 9.6
size Yes Yes Yes Yes Yes
src Yes Yes Yes Yes Yes
step 6.0 10.0 16.0 5.0 10.6
type Yes Yes Yes Yes Yes
value Yes Yes Yes Yes Yes
width Yes Yes 16.0 Yes Yes

 
<ins> Yes Yes Yes Yes Yes
cite Yes Yes Yes Yes Yes
datetime Yes Yes Yes Yes Yes

 
<kbd> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<label> Yes Yes Yes Yes Yes
for Yes Yes Yes Yes Yes
form Yes Yes Yes Yes Yes

 
<legend> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<li> Yes Yes Yes Yes Yes
value Yes Yes Yes Yes Yes

 
<link> Yes Yes Yes Yes Yes
crossorigin 25.0 79.0 18.0 ? 15.0
href Yes Yes Yes Yes Yes
hreflang Yes Yes Yes Yes Yes
media Yes Yes Yes Yes Yes
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Yes Yes Yes Yes Yes
sizes No No No No No
title Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<main> 26.0 12.0 21.0 7.0 16.0

 
<map> Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes

 
<mark> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<meta> Yes Yes Yes Yes Yes
charset Yes Yes Yes Yes Yes
content Yes Yes Yes Yes Yes
http_equiv Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes

 
<meter> 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
form No No No No No
high 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
low 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
max 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
min 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
optimum 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
value 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5

 
<nav> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<noscript> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<object> Yes Yes Yes Yes Yes
data Yes Yes Yes Yes Yes
form No No No No No
height Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes
usemap No No Yes No No
width Yes Yes Yes Yes Yes

 
<ol> Yes Yes Yes Yes Yes
reversed 18.0 79.0 18.0 6.0 12.1
start Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<optgroup> Yes Yes Yes Yes Yes
disabled Yes 8.0 Yes Yes Yes
label Yes Yes Yes Yes Yes

 
<option> Yes Yes Yes Yes Yes
disabled Yes 8.0 Yes Yes Yes
label Yes 8.0 No Yes Yes
selected Yes Yes Yes Yes Yes
value Yes Yes Yes Yes Yes

 
<output> 10.0 13.0 4.0 5.1 11.0
for 10.0 13.0 4.0 7.0 11.5
form No No No No No
name 10.0 13.0 4.0 7.0 11.5

 
<p> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<param> Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
value Yes Yes Yes Yes Yes

 
<picture> 38.0 13.0 38.0 9.1 25.0

 
<pre> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<progress> 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0
max 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0
value 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0

 
<q> Yes Yes Yes Yes Yes
cite Yes Yes Yes Yes Yes

 
<rp> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<rt> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<ruby> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<s> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<samp> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<script> Yes Yes Yes Yes Yes
async 8.0 10.0 3.6 5.1 15.0
crossorigin 30.0 18.0 13.0 13.0 12.1
defer 8.0 10.0 3.5 5.0 15.0
integrity 45.0 17.0 43.0 13.0 66.0
nomodule 61.0 16.0 60.0 11.0 48.0
referrerpolicy 70.0 79.0 65.0 No Yes
src Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<section> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.5

 
<select> Yes Yes Yes Yes Yes
autofocus Yes 10.0 No Yes Yes
disabled Yes 9.0 Yes Yes Yes
form Yes Yes Yes Yes Yes
multiple Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
required Yes 10.0 4.0 Yes Yes
size Yes Yes Yes Yes Yes

 
<slot> 53.0 79.0 63.0 10.0 40.0

 
<small> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
media 38.0 9.0 15.0 9.1 25.0
sizes 38.0 13.0 3.8 9.1 25.0
src 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
srcset 38.0 13.0 38.0 9.1 25.0
type 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

 
<span> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<strong> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<style> Yes Yes Yes Yes Yes
media Yes Yes Yes Yes Yes
type Yes Yes Yes Yes Yes

 
<sub> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<summary> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

 
<sup> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<svg> 4.0 9.0 3.0 3.2 10.1

 
<table> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<tbody> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<td> Yes Yes Yes Yes Yes
colspan Yes Yes Yes Yes Yes
headers Yes Yes Yes Yes Yes
rowspan Yes Yes Yes Yes Yes

 
<template> 26.0 13.0 22.0 8.0 15.0

 
<textarea> Yes Yes Yes Yes Yes
autocomplete No No 59.0 13.0 No
autofocus Yes 10.0 4.0 Yes Yes
cols Yes Yes Yes Yes Yes
dirname Yes 79.0 No Yes Yes
disabled Yes Yes Yes Yes Yes
form Yes 11.0 Yes Yes Yes
maxlength Yes 10.0 4.0 Yes Yes
minlength Yes Yes Yes Yes Yes
name Yes Yes Yes Yes Yes
placeholder Yes 10.0 4.0 5.0 11.5
readonly Yes Yes Yes Yes Yes
required Yes 10.0 4.0 Yes Yes
rows Yes Yes Yes Yes Yes
spellcheck Yes 11.0 Yes Yes Yes
wrap Yes Yes Yes Yes Yes

 
<tfoot> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<th> Yes Yes Yes Yes Yes
abbr Yes Yes Yes Yes Yes
colspan Yes Yes Yes Yes Yes
headers Yes Yes Yes Yes Yes
rowspan Yes Yes Yes Yes Yes
scope Yes Yes Yes Yes Yes

 
<thead> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<time> 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0
datetime 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0

 
<title> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<tr> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<track> 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
default 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
kind 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
label 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
src 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
srclang 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1

 
<u> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<ul> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<var> Yes Yes Yes Yes Yes

 
<video> 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
autoplay 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
controls 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
height 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
loop 4.0 9.0 11.0 3.1 11.5
muted 30.0 10.0 11.0 5.0 Yes
poster 4.0 9.0 3.6 3.1 10.5
preload 4.0 9.0 4.0 3.1 10.5
src 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
width 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5

 
<wbr> Yes Yes Yes Yes Yesnguồn từ w3school, nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua.
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới